Årsmötesprotokoll 2007

Årsmötesprotokoll Älvarnas Draghundklubb 2007-05-12, Ekorrsele Hembygdsgård


§1 I sittande ordförande Eva Siewertz´s frånvaro förklarade Anders Berg årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Anders Berg valdes till mötesordförande. Björn Hammar valdes till mötessekreterare. Arne Nylander och Donald Eriksson valdes till mötets justeringsmän.

§3 Deltagarlistan för årsmötet fastställdes som röstlängd.

§4 Frågan om årsmötet var stadgenligt och behörighen utlyst besvarades med ett ja.

§5 Dagordningen fastställdes med två tillägg, se övriga frågor.

§6 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anders Berg. Revisionsberättelsen föredrogs av Donald Eriksson som inte hade något att anmärka på utan förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§7 Holger Dettki föredrog resultat- och balansräkningen varvid en liten differens på 42,50 kr upptäcktes av mötesdeltagarna. Holger kollade snabbt upp detta och fann att en rad ”övrigt” fallit bort vid kopieringen och kunde således redovisa en korrekt resultaträkning. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006/2007 av årsmötet.

§9 Årsmötet fastställde att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad det vill säga: Fullbetalande medlem (första i familjen): 160 kr/år (260 kr/år med licens) Familjemedlem (resterande familjemedlemmar) 30 kr/år (130 kr/år med licens)

§10 Arne Nylander valdes till ordförande (1 år).

§11 Lisbeth Lind, Eva Siewertz och Björn Hammar valdes till ordinarie ledamöter på 2 år. Holger Dettki och Anders Berg sitter kvar i styrelsen ett år till. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemöte.

§12 Maria Gustavsson och Donald Eriksson valdes till revisorer på 1 år.

§13 Lars-Erik Eliasson och Fredrik Larsson valdes till valberedare på 1 år (Lars-Erik är sammankallande).

§14 Arne Nylander valdes till klubbens representant i SDSF.

§15 Ingen fråga togs upp under denna punkt.

§16 Styrelsens förslag till verksamhetsplan diskuterades och korrigerades något enligt nedan:

Datum Aktivitet Ansvarig 11/8 Sommarträff Styrelsen 29/9 Rollatorkoppen Arne N och Donald E 10/11 Höstträff Styrelsen 12/1 Kalla Koppen Lars-Erik Vecka 9 Vindelfjällslöpet VFL-kommittén Vintern Träningsträffar Alla medlemmar 10/5 Årsmöte Styrelsen Administrativa aktiviteter Klubblad Arne N SDSF Styrelsen (Arne representant) Grönt kort (om minst 10 medlemmar anmäler sig) Styrelsen Webbsida Holger D

Övriga förslag från årsmötet:

Datum Aktivitet Ansvarig/förslagsgivare Sommar/höst Medlemsträff med aktiviteter för hundar (förutom dragtävling ex agility) Brigitte H Hösten Barmarksträffar Donald E, Lars-Erik E, Styrelsen Höst Cykelutflykt och ”kom i gång”-träff Andreas R Vår Fjälltur i Ammarnäsfjällen Dominique R

§17 1. Holger informerar om nya licensbetalningsrutiner med anledning av att SDSF har ändrat ”licensåret” så att det nu är bättre anpassat även till barmarkssäsongen. Licensåret är nu 1 juli – 30 juni. För klubbens medlemmar innebär detta att vi måste betala in medlemsavgift och licensavgift innan 1 juli för att vara säker på att ha licens för hösten och vintern.

2. Donald har haft kontakt med en draghundklubb LAREK (i Jakobstad, Finland) som gärna vill arrangera en gemensam sommarträff tillsammans med ÄDHK. Årsmötet ställer sig positivt till detta och Donald kollar upp detta vidare tillsammans med styrelsen. §18 Mötesordförande Anders Berg förklarade årsmötet avslutat.

Justeras:___________________________________ Justeras:_________________________________

Namnförtydl._______________________________ Namnförtydl.___________________________________

Vid protokollet: Björn Hammar

Copyright @ All Rights Reserved